angle total

Legal Disclaimer

PRIVACYVERKLARING

Wie zijn we?

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door VM Building Solutions NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 48, en met ondernemingsnummer BTW BE 0434.559.604. VM Building Solutions NV maakt deel uit van de Fedrus International Group met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 48, met ondernemingsnummer BTW BE 0630.779.617 en met contactadres: info@fedrusinternational.com VM Building Solutions NV en Fedrus International Group (het Bedrijf) zetten zich in om de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen. In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (hierna AVG), is het Bedrijf de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens zullen verwerken, inclusief wanneer u onze website gebruikt en wanneer u met ons communiceert via e-mail, post, telefoon of andere middelen, bijvoorbeeld door het aanvragen van monsters of het plaatsen van een bestelling. Als u vragen heeft over onze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Welke gegevens verwerken we?

De persoonsgegevens die wij op de website van u verzamelen zijn beperkt om op uw vragen te kunnen antwoorden en worden ook gebruikt om u technische updates, productupdates en sectorevenementen te sturen. Persoonlijke informatie kan het volgende omvatten:
 • uw functie, voornaam en achternaam.
 • uw werkgerelateerde e-mailadres (voor sommige mensen, zoals huiseigenaren, zelfbouwers, enz. kan dit een thuis-e-mailadres zijn – indien u dit wenst in te geven)
 • uw beroep
 • uw contact- en marketingvoorkeuren
Behalve de hierboven genoemde informatie bewaren wij geen andere persoonlijke informatie. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst of een training volgt, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:
 • persoonlijke informatie of bedrijfsgegevens;
 • contactgegevens;
 • financiële informatie zoals bankrekening, transacties en facturen;
 • bestellingenhistoriek;
 • beroep of gevolgde opleiding/training;
 • contact- en marketingvoorkeuren;
 • hoofddealer;

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Wij vragen toestemming op onze website om uw gegevens te verwerken wanneer u een formulier invult om technische informatie, technische tekeningen, literatuur, monsters etc. te downloaden en/of aan te vragen. We vragen ook om toestemming om aan de mailinglijst te worden toegevoegd. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van technische informatie, producten, literatuur en casestudy’s, indien van toepassing. We organiseren af en toe ook regionale architectuurevenementen of opleidingsevenementen die u misschien wilt bijwonen. Uw e-mailadressen worden gebruikt om u uit te nodigen voor dergelijke evenementen. Commerciële mailing, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen kunnen naar u worden verzonden op basis van de principes van toestemming of voor bestaande klanten op basis van het principe van het legitieme belang. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. U kunt op elk moment onze informatie niet meer ontvangen door uw recht op opzegging uit te oefenen op het moment van verzending of door contact met ons op te nemen: info.be@vmbuildingsolutions.com We kunnen de informatie ook gebruiken om statistieken op te stellen over de bezoeken aan onze website om de inhoud ervan te verbeteren in overeenstemming met uw profiel. Het Bedrijf zou uw persoonsgegevens niet gebruiken om nieuwsbrieven, literatuur of andere marketinginformatie per post te versturen (tenzij dit specifiek wordt gevraagd). Ook zouden we uw persoonsgegevens niet gebruiken voor telefonische marketingcampagnes. Elk telefonisch contact zou specifiek zijn voor een project, een technische vraag, een CPD-seminar of een technische of productupdate. We zouden in eerste instantie contact met u opnemen via e-mail. Als u liever geen toekomstig contact met het Bedrijf wenst, kunt u hier of op onze website, UITSCHRIJVEN, https://www.vmbuildingsolutions.be/nl/contacteer-ons

Transfer van persoonsgegevens

De persoonlijke informatie die wij in ons bezit hebben, kan binnen het Bedrijf worden overgedragen en dit uitsluitend met het oog op het gebruik van de tools voor het beheer van de groepsdatabank. Zo worden bijvoorbeeld productupdates of uitnodigingen voor architectuurevenementen geleverd via een platform in Frankrijk. Dit is de enige reden waarom dergelijke gegevens zouden worden overgedragen en altijd binnen het Bedrijf zouden blijven. Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, met uitzondering van enkele zorgvuldig gekozen verwerkers van het Bedrijf, die ons kunnen helpen bij de uitoefening van onze taken zoals de webshop, ons online ICT-platform, de verwerking van betalingen, de boekhouding, de openbaarmakingssoftware en de back-updienst. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat het Bedrijf uw persoonsgegevens moet bekendmaken als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- en/of regelgeving. Het Bedrijf zal zich redelijkerwijs inspannen om u hiervan vooraf op de hoogte te stellen, tenzij dit onderhevig is aan wettelijke beperkingen.

Bewaringsperiode

Gegevens met betrekking tot formulieren die op onze site worden gebruikt, worden maximaal 24 maanden bewaard, tenzij de commerciële relatie tussen u en het Bedrijf begint of u besluit uw recht op uitschrijving uit te oefenen. De persoonsgegevens worden door het Bedrijf opgeslagen en verwerkt voor een periode die nodig is voor het doel van de verwerking, de wettelijke verplichtingen en voor de contractuele relatie tussen het Bedrijf en de betrokkene.

Beveiligingsmaatregelen

Het Bedrijf heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die op technologisch en organisatorisch vlak zijn aangepast om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de verboden toegang of de foutieve bekendmaking aan derden van persoonsgegevens, alsook elke andere verboden verwerking van deze gegevens, te voorkomen. Het Bedrijf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuist of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde partij. U dient zich te allen tijde te houden aan de veiligheidsinstructies, onder andere door alle verboden toegang tot uw inloggegevens en wachtwoord te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de website op uw computer, het IP-adres en uw identificatiegegevens, evenals voor de vertrouwelijkheid ervan.

Rechten van de betrokkenen

Het is uw recht onder de AVG om een klacht in te dienen bij de Privacy-autoriteiten als u vindt dat het Bedrijf inbreuk maakt op de AVG door uw gegevens te verwerken.

1. Het recht op toegang

 • Personen hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens (gewoonlijk “toegang door de betrokkene” genoemd).
 • Personen kunnen mondeling of schriftelijk een verzoek om toegang door de betrokkene indienen.
 • Bedrijven hebben een maand de tijd om te reageren op een verzoek.
 • Bedrijven kunnen in de meeste gevallen geen kosten in rekening brengen voor de behandeling van een verzoek.

2. Het recht op correctie

 • De AVG bevat een recht voor personen om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen als deze onvolledig zijn.
 • Een persoon kan mondeling of schriftelijk een verzoek tot correctie indienen.
 • Het Bedrijf heeft een kalendermaand de tijd om te reageren op een verzoek.

3. Het recht om te wissen

 • De AVG introduceert een recht voor personen om persoonsgegevens te laten wissen.
 • Het recht op wissen wordt ook wel “het recht om te worden vergeten” genoemd.
 • Personen kunnen mondeling of schriftelijk een verzoek tot wissen indienen.
 • Het Bedrijf heeft een maand de tijd om te reageren op een verzoek.
 • Het recht is niet absoluut en geldt alleen in bepaalde omstandigheden.
 • Dit recht is niet de enige manier waarop de AVG u verplicht om na te denken over het al dan niet verwijderen van persoonsgegevens.

4. Het recht om de verwerking te beperken

 • Personen hebben het recht om de beperking of onderdrukking van hun persoonsgegevens te vragen.
 • Dit is geen absoluut recht en geldt alleen in bepaalde omstandigheden.
 • Wanneer de verwerking beperkt is, mag u de persoonsgegevens opslaan, maar niet gebruiken.
 • Een persoon kan mondeling of schriftelijk een verzoek tot beperking indienen.
 • U heeft een kalendermaand de tijd om te reageren op een verzoek.
 • Dit recht houdt nauw verband met het recht op correctie (artikel 16) en het recht om bezwaar te maken (artikel 21).

5. Het recht om bezwaar te maken

 • De AVG geeft personen het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.
 • Personen hebben het volste recht om het gebruik van hun gegevens voor direct marketing te stoppen.
 • In andere gevallen waarin het recht van bezwaar van toepassing is, kan het Bedrijf de verwerking voortzetten indien het kan aantonen dat het daar een dwingende reden voor heeft.
 • Het Bedrijf moet de personen informeren over hun recht om bezwaar te maken.
 • Een persoon kan mondeling of schriftelijk bezwaar maken.
 • Het Bedrijf heeft een kalendermaand de tijd om te reageren op een bezwaar.

6. Het recht in verband met automatische besluitvorming en profilering

De AVG heeft bepalingen over:
 • geautomatiseerde individuele besluitvorming (het nemen van een beslissing uitsluitend op geautomatiseerde wijze, zonder enige menselijke tussenkomst); en
 • profilering (geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde zaken over een persoon te evalueren). Profilering kan deel uitmaken van een geautomatiseerd besluitvormingsproces
 • De AVG is van toepassing op elke geautomatiseerde, individuele besluitvorming en profilering.
 • Artikel 22 van de AVG heeft aanvullende regels ter bescherming van personen indien het Bedrijf uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming uitvoert die juridische of vergelijkbare significante gevolgen voor hen heeft.
 • Het Bedrijf kan dit type van besluitvorming alleen uitvoeren als de beslissing
  • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst; of
  • toegelaten is door de wetgeving van de Unie of van de lidstaat die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is; of
  • gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
U kunt verzoeken om de toegang tot uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van het Bedrijf, hetzij via; ☎ Téléphone : +32 9 321 99 21 @ E-mail :  info.be@vmbuildingsolutions.com ✉ Courrier : VM Building Solutions SA, Europalaan 73, 9800 Deinze Het Bedrijf moet deze informatie binnen 1 maand verstrekken.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te herlezen voor eventuele wijzigingen. Laatst bijgewerkte versie: 06/08/2020

COOKIEBELEID

Dit Cookiebeleid informeert u over de cookies op de website van VM Building Solutions NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 48, en met bedrijfsnummer BTW BE 0434.559.604. VM Building Solutions NV maakt deel uit van de Fedrus International Group (hierna het Bedrijf) met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 48, met bedrijfsnummer BTW BE 0630.779.617 en met contactadres: info@fedrusinternational.com We gebruiken verschillende cookies op de website om de interactiviteit van de website en onze diensten te verbeteren.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine stukjes data of tekstbestanden die door websites op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doelen hebben: zo zijn er bijvoorbeeld technische cookies (bijvoorbeeld taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en trackingcookies (cookies die uw gedrag op de website volgen en registreren om een betere gebruikerservaring te kunnen bieden). Een cookie bevat een unieke code die het mogelijk maakt uw browser te herkennen tijdens een bezoek aan de website of om uw gebruikerservaring te verbeteren tijdens herhaalde bezoeken aan het platform. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door een partner waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst. Het heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de dienst die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke numerieke code. Cookies vergemakkelijken en versnellen over het algemeen de interactie tussen gebruikers en de website en helpen de gebruikers bij het navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van de website te personaliseren voor de gebruiker. Meer informatie over de soorten cookies is te vinden op allaboutcookies.org.

Het Bedrijf maakt gebruik van de volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde delen ervan te kunnen gebruiken.  Met deze cookies kunt u navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of formulieren invullen en deelnemen aan discussies op bijvoorbeeld ons platform. Als u deze cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.
Cookie Omschrijving Bewaringsperiode
has_js Registreert of de gebruiker al dan niet JavaScript geactiveerd heeft in de browser. Sessie
laravel_session Deze cookie wordt intern gebruikt door de eigenaren van de website bij het uploaden of vernieuwen van website-inhoud. 1 dag
WSRF-TOKEN Garandeert de surfveiligheid van bezoekers door het voorkomen van vervalsing van verzoeken tussen sites. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker. 1 dag

2. Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die het functioneren van onze website voor onze gebruikers vereenvoudigen en vergemakkelijken en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde browse-ervaring krijgt.  De website maakt bijvoorbeeld gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om u te herkennen als u de website opnieuw bezoekt en om uw registratiegegevens op te slaan of om de voorkeuren die u op de website hebt aangegeven, te onthouden.

Cookie Omschrijving Bewaringsperiode
plyr Noodzakelijk voor de implementatie van video-inhoud op de website. Aanhoudend

3. Cookies van derden

Analytische cookies

Deze cookies verbeteren onze website door ons informatie te geven over de manier waarop onze bezoekers ermee omgaan, zoals het aantal bezoekers, de bekeken pagina’s, de duur van het bezoek, de internetprovider, het IP-adres, de dag en het uur van het bezoek. Deze cookies verzamelen geen identificerende informatie. Al deze gegevens zijn geaggregeerde resultaten en vervolgens anoniem.

Cookie Omschrijving Bewaringsperiode
_ga Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 24 maand
_gat Gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen. 1 dag
_gid Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
_hjAbsoluteSessionInProgress Deze cookie wordt gebruikt om te tellen hoe vaak een website door verschillende bezoekers is bezocht – dit wordt gedaan door de bezoeker een ID toe te kennen, zodat de bezoeker niet tweemaal wordt geregistreerd. 1 dag
_hjid Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen voor statistische doeleinden. Sessie
_hjTLDTest Detecteert de SEO-rangschikking voor de huidige website. Deze service maakt deel uit van een statistische en analyseservice van een derde partij. Sessie
vuid Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn gelezen. 24 maand

Cookies om de interactiviteit van de website te verbeteren

De website vertrouwt op een aantal diensten die door derde sites worden aangeboden, zoals knoppen voor delen (Facebook, LinkedIn, Pinterest). Deze functionaliteiten maken gebruik van cookies van derden die rechtstreeks door deze diensten worden geplaatst.

Cookie Omschrijving Bewaringsperiode
_gcl_au Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun services gebruiken. 3 maand
_hjIncludedInSample Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde statistische plaatshouder. Sessie
IDE Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken van of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met als doel de doeltreffendheid van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 12 maand
pagead/1p-user-list/# Sessie
poptin_client_id Gebruikt in samenhang met pop-upadvertentie-inhoud op de website. De cookie bepaalt welke advertenties de bezoeker te zien krijgt, en zorgt er ook voor dat dezelfde advertenties niet meer worden getoond dan bedoeld. Sessie
poptin_every_visit_session Implementeert pop-upadvertenties op de website. Sessie
poptin_new_user Implementeert pop-upadvertenties op de website. Sessie
poptin_old_user Gebruikt in samenhang met pop-upadvertentie-inhoud op de website. De cookie bepaalt welke advertenties de bezoeker te zien krijgt, en zorgt er ook voor dat dezelfde advertenties niet meer worden getoond dan bedoeld. 1 dag
poptin_origin_landing_page Implementeert pop-upadvertenties op de website. Sessie
poptin_referrer Gebruikt in samenhang met pop-upadvertentie-inhoud op de website. De cookie bepaalt welke advertenties de bezoeker te zien krijgt, en zorgt er ook voor dat dezelfde advertenties niet meer worden getoond dan bedoeld. 1 dag
poptin_session Implementeert pop-upadvertenties op de website. 29 dagen
poptin_user_id Gebruikt in samenhang met pop-upadvertentie-inhoud op de website. De cookie bepaalt welke advertenties de bezoeker te zien krijgt, en zorgt er ook voor dat dezelfde advertenties niet meer worden getoond dan bedoeld. 12 maand
r/collect Deze cookie wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en gedrag van de bezoeker. Het volgt de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Sessie
test_cookie Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 1 dag

Cookiemanagement

Tijdens uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te accepteren. U kunt cookies per categorie toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie-instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en zo uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies tijdens het eerste bezoek aan de website weigeren door in het aangeboden pop-up scherm “Cookies weigeren” aan te vinken.

U kunt de installatie van deze cookies tijdens het eerste bezoek aan de website weigeren door in het aangeboden pop-up scherm “Cookies weigeren” aan te vinken.

U kunt de installatie van cookies weigeren via de instellingen van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan als gevolg hebben dat u bepaalde functionaliteiten van de website niet meer kunt gebruiken. Op de volgende website vindt u informatie over het weigeren van cookies voor de meeste gebruikte browsers: allaboutcookies.org.

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen.

Als u de website zonder beperkingen wilt gebruiken, zorg er dan voor dat de cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Doe het volgende om cookies in te schakelen:

Browser – Microsoft Internet Explorer

 • Klik in Internet Explorer in het menu “Extra” op “Internet-opties”
 • Zet onder het tabblad ‘Privacy’ de instellingenbalk op “laag” of “alle cookies accepteren” (door de instelling boven ‘medium’ worden de cookies uitgeschakeld).
 • Klik op ”OK”

Browser – Mozilla Firefox

 • Klik op “Firefox” in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op “Opties”
 • Zorg er onder het tabblad “Privacy” voor dat het tabblad “Laat websites weten dat ik niet gevolgd wil worden” niet is aangevinkt.
 • Klik op ”OK”

Browser – Google Chrome

 • Klik op “Extra” bovenaan het scherm van uw browser en selecteer “Opties”
 • Klik op de ”Geavanceerd”-tabblad, zoek het “Privacy”-gedeelte en selecteer de “Inhoudelijke instellingen”-knop.
 • Selecteer “Instellen van lokale gegevens toestaan”

Browser – Safari

 • Klik op het “Tandwiel” pictogram bovenaan het scherm van uw browser en selecteer de optie “Voorkeur”
 • Klik op “Beveiliging”, selecteer de optie met vermelding: “Blokkeer cookies van derden en advertentiecookies”.
 • Klik op ”Opslaan”

Laatst bijgewerkte versie: 12/08/2020